Diogenes spinifrons (De Haan, 1849) 棘刺活額寄居蟹

Teng-Wei Wang () 2010-09-29 11:26:29 上傳, Tin-Yam Chan 依創用CC授權. [我要修改此圖], [我想報告錯誤].
Singda Harbor fishing port, Kaohsiung County, 27 Mar 1985.

 

回上一頁     回首頁