Neoniphon aurolineatus (Liénard, 1839) 黃帶新東洋金鱗魚(黃帶新東洋鰃;黃帶金鱗魚;鐵甲;金鱗甲;鐵甲兵;瀾公妾;鐵線婆)


 

回上一頁     回首頁