Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Maxillopoda  顎足綱
 Order Cyclopoida  劍水蚤目
 Family Cyclopidae  劍水蚤科
 Genus Tropocyclops  近劍水蚤屬
  Tropocyclops prasinus (Fischer, 1860) 綠色近劍水蚤
名錄提供: 王建平   Shih, Chang-Tai 2007-12-01修訂
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: Ueno 1938, p. 164;Mizuno & Takahashi 1991, p. 30. fig. 23.
物種編號: 310686
  
推薦連結:    全球海洋物種登錄資料庫 
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
回上一頁    回首頁