Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Mollusca  軟體動物門
 Class Gastropoda  腹足綱
 Order Anaspidea  無盾目
 Family Aplysiidae  海鹿科
 Genus Aplysia  海鹿屬
  Aplysia oculifera (Adams & Reeve, 1850) 眼斑海鹿
名錄提供: 巫文隆   Yan-Wei Chang 2012-04-14修訂 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: 張崑雄。1985
物種編號: 314256
  
推薦連結:    全球海洋物種登錄資料庫 
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
吳政倫
2014-07-05上傳
 
吳政倫
2014-07-05上傳
 
林位宗
2017-03-21上傳
 
林位宗
2017-03-21上傳
 
林位宗
2017-03-21上傳
 
回上一頁    回首頁