Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Mollusca  軟體動物門
 Class Gastropoda  腹足綱
 Order Mesogastropoda  中腹足目
 Family Ovulidae  海兔螺科
 Genus Primovula  原梭螺屬
  Primovula piriei Petuch, 1973 龍種海兔螺
名錄提供: 巫文隆   Wu, Wen-Long 修訂
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: 藍子樵。1999
物種編號: 315378
  
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
回上一頁    回首頁