Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Mollusca  軟體動物門
 Class Gastropoda  腹足綱
 Order Neogastropoda  新腹足目
 Family Muricidae  骨螺科
 Genus Murex  骨螺屬
  Murex coppingeri E. A. Smith, 1884 可賓氏骨螺
名錄提供: 巫文隆   Wu, Wen-Long 修訂
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: 藍子樵。1975
物種編號: 316062
  
推薦連結:    全球海洋物種登錄資料庫 
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
回上一頁    回首頁