Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Mollusca  軟體動物門
 Class Polyplacophora  多板綱
 Order Neoloricata  新石鱉目
 Family Chitonidae  石鱉科
 Genus Onithochiton  錦石鱉屬
  Onithochiton hirasei Pilsbry, 1901 錦石鱉
名錄提供: 巫文隆   Wu, Wen-Long 2006-05-09修訂
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: 吳錫圭。1975
物種編號: 316778
  
推薦連結:    全球海洋物種登錄資料庫 
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
陳育賢
2013-11-29上傳
 
回上一頁    回首頁