Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Insecta  昆蟲綱
 Order Diptera  雙翅目
 Family Psychodidae  蛾蚋科
 Genus Psychoda  蛾蚋屬
  Psychoda pseudobrevicornis Tokunaga, 1957 窄角蛾蚋
名錄提供: 蕭旭峰 
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: Lin and Chen, 1999
物種編號: 337865
  
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
回上一頁    回首頁