Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Insecta  昆蟲綱
 Order Diptera  雙翅目
 Family Tipulidae  大蚊科
 Genus Ula (Ula)  膠大蚊屬
  Ula (Ula) fuscistigma Alexander, 1929 褐斑膠大蚊
名錄提供: 蕭旭峰  修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: Lin and Chen, 1999(林飛棧 & 陳錦生, 1999, 台灣雙翅目昆蟲名錄)
物種編號: 338961
  
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
回上一頁    回首頁