Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Insecta  昆蟲綱
 Order Hymenoptera  膜翅目
 Family Argidae  三節葉蜂科
 Genus Yasuntatsua  
  Yasuntatsua albitibia Togashi, 1990 白脛三節葉蜂
名錄提供: 周樑鎰、陳淑佩   Shu-Pei Chen 2008-04-15修訂
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: Togashi, 1990: 191;Chou & Naito, 1991: 86
物種編號: 340661
  
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
回上一頁    回首頁