Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Insecta  昆蟲綱
 Order Lepidoptera  鱗翅目
 Family Lycaenidae  灰蝶科
 Genus Arhopala  紫灰蝶屬
  Arhopala birmana
   subsp. asakurae (Matsumura, 1910) 小紫灰蝶(罕灰蝶;黑俳灰蝶;朝倉小灰蝶;鵲莉小灰蝶;綠綫紋青灰蝶)
名錄提供: 徐堉峰   Nan-Yi Tsai 2009-10-08修訂, 蔡南益2009-10-08增中文名 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
同種異名:Arhopala birmana oryuzanaArhopala birmana uchidae  異名明細
文獻: Shirozu & Ueda, 1992.- Matsumura, 1910, Lycaeniden Japans., Entomologische Zeitschrift, 23: 221.
物種編號: 345690
  
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
林家弘
2009-09-19上傳
 
林家弘
2009-09-19上傳
 
林家弘
2009-09-19上傳
 
回上一頁    回首頁