Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Insecta  昆蟲綱
 Order Lepidoptera  鱗翅目
 Family Lycaenidae  灰蝶科
 Genus Catochrysops  珈波灰蝶屬
  Catochrysops strabo
   subsp. luzonensis Tite, 1959 紫珈波灰蝶(蟻灰蝶;珈灰蝶;紫長尾波紋小灰蝶)
名錄提供: 徐堉峰   Nan-Yi Tsai 2009-10-08修訂 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: Shirozu & Ueda, 1992.- Tite, 1959, The Genus Catochrysops. Lepidoptera: Lycaenidae., The Entomologist, 92(1157): 204.
物種編號: 345699
  
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
林家弘
2009-10-06上傳
 
林家弘
2009-10-06上傳
 
回上一頁    回首頁