Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Insecta  昆蟲綱
 Order Lepidoptera  鱗翅目
 Family Lycaenidae  灰蝶科
 Genus Zizula  迷你藍灰蝶屬
  Zizula hylax (Fabricius, 1775) 
                            迷你藍灰蝶(長腹灰蝶;迷你小灰蝶;小埔里小灰蝶;埔里小型小灰蝶;爵牀灰蝶;迷你灰蝶)
名錄提供: 徐堉峰   Nan-Yi Tsai 2009-10-13修訂, 蔡南益2009-10-13增中文名 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
同種異名:Lycaena gaikaLycaena lysimonLycaena mylicaPapilio donovaniZizula gaika  異名明細
文獻: Shirozu & Ueda, 1992.- Fabricius, 1775, Systema Entomologiae, 526, 351.
物種編號: 345801
  
影像資料:
 
蕭家琪20040823
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
林家弘
2009-09-30上傳
 
林家弘
2009-09-30上傳
 
林家弘
2009-09-30上傳
 
汪威任
2013-10-04上傳
 
汪威任
2014-12-09上傳
 
回上一頁    回首頁