Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Insecta  昆蟲綱
 Order Lepidoptera  鱗翅目
 Family Nymphalidae  蛺蝶科
 Genus Libythea  喙蝶屬
  Libythea lepita
   subsp. formosana Fruhstorfer, 1908 東方喙蝶(喙蝶;天狗蝶;長鬚蝶;朴喙蝶)
名錄提供: 徐堉峰   Nan-Yi Tsai 2009-10-15修訂 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: Shirozu & Ueda, 1992.- Fruhstorfer, 1908, Entomologische Zeitschrift., 22(49): 209.
物種編號: 347145
  
推薦連結:    Discover Life 
影像資料:
 
蕭家琪20040614
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
林家弘
2009-09-27上傳
 
林家弘
2009-09-27上傳
 
周敬庭
2013-06-25上傳
 
回上一頁    回首頁