Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Insecta  昆蟲綱
 Order Lepidoptera  鱗翅目
 Family Pieridae  粉蝶科
 Genus Catopsilia  遷粉蝶屬
  Catopsilia pomona pomona (Fabricius, 1775) 
                            遷粉蝶(果神蝶;無紋淡黃蝶;銀紋淡黃蝶;淡黃蝶;淺紋淡黃粉蝶;銀紋淡黃粉蝶;鐵刀木粉蝶;遷飛粉蝶)
名錄提供: 徐堉峰   Shipher Wu 2019-06-26修訂, 蔡南益2009-10-06增中文名 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
同種異名:Catopsilia catillaCatopsilia crocaleCatopsilia emblematisCatopsilia formosanaCatopsilia matsuwakiiCatopsilia pomonaPapilio crocale  異名明細
文獻: Shirozu & Ueda, 1992.- Fabricius, 1775, Systema Entomologiae, 479.
物種編號: 347327
  
推薦連結:    Discover Life 
影像資料:
 
李大維1976/8/1
 
李大維1987/8/1
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
林家弘
2009-09-19上傳
 
林家弘
2009-09-19上傳
 
林家弘
2009-09-19上傳
 
周敬庭
2010-07-21上傳
 
周敬庭
2010-07-21上傳
 
周敬庭
2010-07-21上傳
 
汪威任
2015-04-14上傳
 
汪威任
2015-10-09上傳
 
汪威任
2015-07-29上傳
 
汪威任
2015-07-29上傳
 
汪威任
2015-10-09上傳
 
kuopiao
2016-11-23上傳
 
汪威任
2017-11-04上傳
 
汪威任
2017-11-04上傳
 
回上一頁    回首頁