Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Insecta  昆蟲綱
 Order Lepidoptera  鱗翅目
 Family Pieridae  粉蝶科
 Genus Delias  艷粉蝶屬
  Delias pasithoe
   subsp. curasena Fruhstorfer, 1908 豔粉蝶(藤粉蝶;基紅粉蝶;紅肩粉蝶;報喜斑粉蝶;褐基斑粉蝶;紅根白蝶;紅肩斑粉蝶)
名錄提供: 徐堉峰   Nan-Yi Tsai 2009-10-06修訂, 蔡南益2009-10-06增中文名 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: Shirozu & Ueda, 1992.- Fruhstorfer, 1908, Neue ostasiatische Rhopaloceren., Entomologisches Wochenblatt, 25(9): 37-38.
物種編號: 347337
  
推薦連結:    Discover Life 
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
林家弘
2009-09-28上傳
 
林家弘
2009-09-28上傳
 
林家弘
2009-09-28上傳
 
汪威任
2014-11-15上傳
 
汪威任
2014-11-15上傳
 
汪威任
2014-11-15上傳
 
汪威任
2014-11-15上傳
 
汪威任
2014-11-15上傳
 
汪威任
2014-10-31上傳
 
汪威任
2014-11-15上傳
 
汪威任
2014-11-15上傳
 
汪威任
2014-10-31上傳
 
汪威任
2014-10-31上傳
 
汪威任
2017-01-23上傳
 
回上一頁    回首頁