Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Insecta  昆蟲綱
 Order Lepidoptera  鱗翅目
 Family Pieridae  粉蝶科
 Genus Gonepteryx  鉤粉蝶屬
  Gonepteryx taiwana Paravicini, 1913 
                            臺灣鉤粉蝶(小紅點粉蝶;臺灣小山黃蝶;鋸緣紅點粉蝶;臺灣鼠李粉蝶;尖鉤粉蝶)
名錄提供: 徐堉峰   Nan-Yi Tsai 2009-10-06修訂, 蔡南益2009-10-06增中文名 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: Shirozu & Ueda, 1992.- Paravicini, 1913, H. Sauter's Formosa-Ausbeute : Pieridae., Supplementa Entomologica., 2: 72-77.
物種編號: 347345
  
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
林家弘
2009-09-29上傳
 
回上一頁    回首頁