Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Insecta  昆蟲綱
 Order Trichoptera  毛翅目
 Family Hydropsychidae  紋石蛾科
 Genus Cheumatopsyche  合脈石蛾屬
  Cheumatopsyche chihonana Kobayashi, 1987 氣合小紋石蛾
名錄提供: 徐歷鵬 
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: Kobayashi, 1987
物種編號: 348969
   台灣特有     
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
回上一頁    回首頁