Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Mollusca  軟體動物門
 Class Cephalopoda  頭足綱
 Order Sepiolida  耳烏賊目
 Family Sepiolidae  耳烏賊科
 Genus Austrorossia  南方僧頭耳烏賊屬
  Austrorossia bipapillata (Sasaki, 1920) 
                            雙乳突僧頭耳烏賊(光頭耳烏賊)
名錄提供: 盧重成   Lu, Chung-Cheng 2008-03-14修訂, 林恆瑋2014-07-31增中文名 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
同種異名:Rossia bipapillata  異名明細
文獻: Lu, 1998
物種編號: 400050
IUCN 紅皮書  IUCN 紅皮書 DD      海洋物種     
推薦連結:    全球海洋物種登錄資料庫 
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
回上一頁    回首頁