Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Insecta  昆蟲綱
 Order Trichoptera  毛翅目
 Family Goeridae  瘤石蛾科
 Genus Goera  瘤石蛾屬
  Goera taiwanensis Armitage & Arefina, 2003 臺灣瘤石蛾
名錄提供: 蔡明諭   Min-Yu Tsai 2008-01-04修訂, 林永昌2013-03-28增中文名 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: Armitage, B. J.,and T. I. Arefina. 2003.A new species of Goera Stephens(Trichoptera: Goeridae) from Taiwan. Pan-Pacific Entomol. 79(3-4): 179-181.
物種編號: 401121
  
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
回上一頁    回首頁