Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Insecta  昆蟲綱
 Order Trichoptera  毛翅目
 Family Hydropsychidae  紋石蛾科
 Genus Cheumatopsyche  合脈石蛾屬
  Cheumatopsyche tokunagai Tsuda, 1940 德永合脈石蛾
名錄提供: 徐歷鵬   Min-Yu Tsai 2008-01-15修訂
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
同種異名:Hydropsychodes tokunagai  異名明細
文獻: Tsuda, 1940
物種編號: 401122
  
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
回上一頁    回首頁