Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Mollusca  軟體動物門
 Class Gastropoda  腹足綱
 Order Archaeogastropoda  原始腹足目
 Family Seguenziidae  陀螺科
 Genus Seguenzia  陀螺屬
  Seguenzia hosyu (Kuroda, MS) Habe, 1953 小陀螺
名錄提供: 陳文德  修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: The Pei-yo(貝友) 31, p48-53
物種編號: 401573
  
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
回上一頁    回首頁