Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Insecta  昆蟲綱
 Order Trichoptera  毛翅目
 Family Stenopsychidae  角石蛾科
 Genus Stenopsyche  角石蛾屬
  Stenopsyche malickyi  臺灣角石蛾
名錄提供: TaiBNET   Min-Yu Tsai 2007-12-07修訂, 李瀚增中文名
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: 徐歷鵬, 1997, 台灣地區毛翅目昆蟲之分類研究 A taxonomic study of Trichoptera from Taiwan(Insecta)
物種編號: 401719
  
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
回上一頁    回首頁