Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Malacostraca  軟甲綱
 Order Stomatopoda  口足目
 Family Bathysquilloidea  深蝦蛄科
 Genus Bathysquilla  深蝦蛄屬
  Bathysquilla crassispinosa (Fukuda, 1909) 粗刺深蝦蛄
名錄提供: 陳天任   Teng-Wei Wang 2010-11-24修訂, 王騰巍2010-11-24增中文名 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
同種異名:Lysiosquilla crassispinosa  異名明細
文獻:
Fukuda, T. 1909. Japanese Stomatopoda. Dobutsugaku Zasshi, 21: 54–62, 167–174, 5 pls. [In Japanese
published in
English, 1910]
物種編號: 403186
  
推薦連結:    全球海洋物種登錄資料庫 
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
Teng-Wei Wang
2010-11-26上傳
 
回上一頁    回首頁