Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Mollusca  軟體動物門
 Class Gastropoda  腹足綱
 Order Mesogastropoda  中腹足目
 Family Bithyniidae  沼螺科
 Genus Bithynia  沼螺屬
  Bithynia fuchsiana Moellendorff, 1894 圓沼螺
名錄提供: 巫文隆   Wu, Wen-Long 2005-09-07修訂 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: 趙大衛、王達成及翁文練。1987
物種編號: 404850
IUCN 紅皮書  IUCN 紅皮書 LC     
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
回上一頁    回首頁