Kingdom Plantae  植物界
 Phylum Tracheophyta  維管束植物門
 Class Magnoliopsida  木蘭綱
 Order Poales  禾本目
 Family Poaceae  禾本科
 Genus Oryza  稻屬
  Oryza grandiglumis (Döll) Prod. 大穎稻
名錄提供: 趙榮台   Han Lee 2010-10-12修訂
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
同種異名:Oryza latifolia grandiglumisOryza sativa grandiglumis  異名明細
文獻: 台灣入侵及外來種圖鑑, 林業試驗所 2005
附註: 原生於南美洲; 沒有入侵性 
物種編號: 417591
   外來種     
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
回上一頁    回首頁