Kingdom Plantae  植物界
 Phylum Tracheophyta  維管束植物門
 Class Magnoliopsida  木蘭綱
 Order Brassicales  十字花目
 Family Brassicaceae  十字花科
 Genus Brassica  蕓苔屬
  Brassica campestris
   L. subsp. chinensis (L.) Makino 青梗白菜
名錄提供: 趙榮台   Han Lee 2010-10-12修訂
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: 台灣入侵及外來種圖鑑, 林業試驗所 2005
附註: 原生於大陸; 沒有入侵性 
物種編號: 417805
   外來種     
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
陳育賢
2010-11-11上傳
 
回上一頁    回首頁