Kingdom Plantae  植物界
 Phylum Tracheophyta  維管束植物門
 Class Magnoliopsida  木蘭綱
 Order Malvales  錦葵目
 Family Malvaceae  錦葵科
 Genus Pachira  瓜栗屬
  Pachira macrocarpa (Schltdl. & Cham.) Walp. 馬拉巴栗
名錄提供: 趙榮台   Han Lee 2010-10-12修訂
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: 台灣入侵及外來種圖鑑, 林業試驗所 2005
附註: 原生於墨西哥; 沒有入侵性 
物種編號: 417988
   外來種     
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
陳育賢
2010-11-12上傳
 
Hsiengan Huang
2013-09-19上傳
 
Hsiengan Huang
2013-09-19上傳
 
Hsiengan Huang
2013-09-19上傳
 
Hsiengan Huang
2013-09-19上傳
 
Hsiengan Huang
2013-09-19上傳
 
Hsiengan Huang
2013-09-19上傳
 
回上一頁    回首頁