Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Chordata  脊索動物門
 Class Reptilia  爬蟲綱
 Order Squamata  有鱗目
 Family Viperidae  蝮蛇科
 Genus Daboia  
  Daboia siamensis (Smith, 1917) 
                            鎖鍊蛇(鎖蛇;七步蛇;鎖鏈蛇)
名錄提供: 陳賜隆   Chen, Szu-Lung 2013-03-13修訂, 許正欣2013-11-01增中文名 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
同種異名:Coluber RusseliiDaboia elegansDaboia russeli formosensisDaboia russeli limitisDaboia russeli russelliDaboia russeli siamensisDaboia russeliiDaboia russelli russelliDaboia russelli siamensisDaboia RusselliiDaboia russellii siamensis 異名明細
文獻:
物種編號: 427241
IUCN 紅皮書  IUCN 紅皮書 LC    法定珍貴稀有野生動物  法定珍貴稀有野生動物
正式名錄請依照農委會公布為準  
  
影像資料:
 
杜銘章1999/01
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
zipxxx
2012-03-20上傳

莊棨州 (super76521@gmail.com) 2016-07-12 06:13:19    [我要修改]
照片是亂放的喔

吳偉民 (D24932355@gmail.com) 2016-06-16 23:46:15    [我要修改]
此張照片應為某種國外蝰蛇,而非台灣原生鎖鏈蛇。
 
回上一頁    回首頁