Ardisia crenata Sims 硃砂根(鐵雨傘)

陳育賢 () 2010-11-15 14:41:05 上傳, 陳育賢 依創用CC授權. [我要修改此圖], [我想報告錯誤].
1988-12-24 台北縣金山鄉大尖後山

 

回上一頁     回首頁