Tamba taiwana Yoshimoto, 2002 臺灣坦裳蛾(台灣坦裳蛾)

吳士緯 () 2010-08-31 10:29:51 上傳, 吳士緯 依創用CC授權. [我要修改此圖], [我想報告錯誤].
雄成蟲 (Male)

 

回上一頁     回首頁