Kingdom Plantae  植物界
 Phylum Tracheophyta  維管束植物門
 Class Magnoliopsida  木蘭綱
 Order Fagales  殼斗目
 Family Fagaceae  殼斗科
 Genus Castanea  栗屬
  Castanea mollissima Blume 板栗(Chinesechestnut;栗子)
名錄提供: 彭鏡毅   Sz-yi Tsai 2020-09-09更新, 臺灣物種名錄2022-06-07增中文名 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
同種異名:Castanea bungeanaCastanea duclouxiiCastanea formosanaCastanea hupehensisCastanea mollissima pendulaCastanea sativa bungeanaCastanea sativa formosanaCastanea sativa intermediaCastanea sativa mollissimaCastanea sinensisCastanea vulgaris yunnanensis  異名明細
文獻:
Flora of Taiwan 2nd ed. 2: 53, 1996
台灣入侵及外來種圖鑑, 林業試驗所 2005
櫟足之地--臺灣的殼斗科植物。楊智凱,邱麗蓉,張良芳,王志強。行政院農業委員會林務局。民國103年04月。
附註: 原生於中國華北; 沒有入侵性; 
物種編號: 203263
IUCN 紅皮書  IUCN 紅皮書 LC      栽培或豢養     
推薦連結:    Discover Life  農試所作物種原中心  台灣植物資訊整合查詢系統  自然攝影中心  台灣生物多樣性網絡(TBN) 
讀者回應:  提供物種資訊 導引至iNat提供物種照片(iNat)
 
回上一頁    回首頁