Kingdom Plantae  植物界
 Phylum Tracheophyta  維管束植物門
 Class Magnoliopsida  木蘭綱
 Order Poales  禾本目
 Family Poaceae  禾本科
 Genus Echinochloa  稗屬
  Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. 稗
名錄提供: 彭鏡毅 
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
同種異名:Digitaria hispidulaEchinochloa caudataEchinochloa commutataEchinochloa crus-corviEchinochloa crus-galli aristataEchinochloa crus-galli atraEchinochloa crus-galli austrojaponensisEchinochloa crus-galli brevisetaEchinochloa crus-galli caudataEchinochloa crus-galli echinataEchinochloa crus-galli exigua 異名明細
文獻: Flora of Taiwan 2nd ed. 5: 474, 2000
物種編號: 201496
IUCN 紅皮書  IUCN 紅皮書 LC     紅皮書評估,2017:LC 紅皮書評估,2017:LC   
推薦連結:    Discover Life  國立臺灣大學台灣植物誌電子書  臺灣原住民族生物學誌  自然攝影中心 
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
回上一頁    回首頁