Kingdom Plantae  植物界
 Phylum Tracheophyta  維管束植物門
 Class Magnoliopsida  木蘭綱
 Order Fabales  豆目
 Family Fabaceae  豆科
 Genus Gleditsia  甹莢屬
  Gleditsia rolfei Vidal 
                            恆春皂莢(華南皂莢;臺灣皂莢;雞角刺;雞角公)
名錄提供: 彭鏡毅 , 臺灣物種名錄2022-05-27增中文名 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
同種異名:Gleditschia formosanaGleditschia thoreliiGleditsia celebicaGleditsia feraGleditsia formosanaGleditsia thoreliiMimosa fera  異名明細
文獻: Flora of Taiwan 2nd ed. 3: 182, 1993
物種編號: 203143
IUCN 紅皮書  IUCN 紅皮書 EN D    植物評估,2012:VU 植物評估,2012:VU  臺灣紅皮書評估:VU 臺灣紅皮書評估:VU    原生種     
推薦連結:    Discover Life  農試所作物種原中心  台灣植物資訊整合查詢系統  自然攝影中心  台灣生物多樣性網絡(TBN) 
讀者回應:  提供物種資訊 導引至iNat提供物種照片(iNat)
 
王滋慶
2010-11-17上傳
 
王滋慶
2010-11-17上傳
 
王滋慶
2010-11-17上傳
 
王滋慶
2010-11-17上傳
 
回上一頁    回首頁