Kingdom Plantae  植物界
 Phylum Tracheophyta  維管束植物門
 Class Magnoliopsida  木蘭綱
 Order Oxalidales  酢漿草目
 Family Oxalidaceae  酢漿草科
 Genus Oxalis  酢漿草屬
  Oxalis corniculata L. 酢漿草
名錄提供: 彭鏡毅 
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
同種異名:Acetosella corniculataOxalis corniculata atropurpureaOxalis corniculata corniculataOxalis corniculata langloisiiOxalis corniculata lupulinaOxalis corniculata macrophyllaOxalis corniculata minorOxalis corniculata reptansOxalis corniculata villosaOxalis corniculata viscidulaOxalis langloisii 異名明細
文獻: Flora of Taiwan 2nd ed. 3: 401, 1993
物種編號: 203414
  臺灣紅皮書評估:LC 臺灣紅皮書評估:LC    原生種     
推薦連結:    Discover Life  農試所作物種原中心  台灣植物資訊整合查詢系統  自然攝影中心  全球入侵種資料庫-中文版  台灣生物多樣性網絡(TBN) 
讀者回應:  提供物種資訊 導引至iNat提供物種照片(iNat)
 
彭鏡毅
2010-12-06上傳
 
陳育賢
2010-11-14上傳
 
陳育賢
2010-11-14上傳
 
劉昌郎
2012-09-17上傳
 
高慧娟
2013-04-28上傳
 
汪威任
2014-03-30上傳
 
A.PAO
2017-02-02上傳
 
A.PAO
2017-02-02上傳
 
A.PAO
2017-02-02上傳
 
A.PAO
2018-09-10上傳
 
回上一頁    回首頁