Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Malacostraca  軟甲綱
 Order Amphipoda  端足目
 Family Lycaeopsidae  秀戎科
 Genus Lycaeopsis  秀戎屬
  Lycaeopsis zamboangae (Stebbing, 1888) 三寶顏秀戎
名錄提供: 石長泰   Hsiang-Ying Li 2014-11-18修訂 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: 石長泰及陳清潮
物種編號: 310061
   海洋物種      原生種     
讀者回應:  提供物種資訊 導引至iNat提供物種照片(iNat)
 
回上一頁    回首頁