Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Malacostraca  軟甲綱
 Order Amphipoda  端足目
 Family Scinidae  錐戎科
 Genus Scina  錐戎屬
  Scina curvidactyla Chevreux, 1914 彎指錐戎( 👉 新版TaiCOL網站連結 )
名錄提供: 石長泰 
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: 石長泰及陳清潮
物種編號: 310127
   海洋物種      原生種     
推薦連結:    Discover Life  全球海洋物種登錄資料庫  台灣生物多樣性網絡(TBN) 
讀者回應:  提供物種資訊 導引至iNat提供物種照片(iNat)
 
回上一頁    回首頁