Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Copepoda  橈足綱
 Order Calanoida  哲水蚤目
 Family Candaciidae  平頭水蚤科
 Genus Candacia  平頭水蚤屬
  Candacia columbiae Campbell, 1929 哥佗平頭水蚤
名錄提供: 石長泰   Shih, Chang-Tai 2007-12-01更新
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
同種異名:Candacia pacifica  異名明細
文獻: 石長泰 2002(未發表)
物種編號: 310276
   海洋物種      原生種     
推薦連結:    全球海洋物種登錄資料庫  台灣生物多樣性網絡(TBN) 
讀者回應:  提供物種資訊 導引至iNat提供物種照片(iNat)
 
回上一頁    回首頁