Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Maxillopoda  顎足綱
 Order Calanoida  哲水蚤目
 Family Pseudodiaptomidae  偽鏢水蚤科
 Genus Pseudodiaptomus  偽鏢水蚤屬
  Pseudodiaptomus forbesi (Poppe & Richard, 1890) 球狀偽鏢水蚤
名錄提供: 石長泰 
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
同種異名:Schmackeria forbesi  異名明細
文獻: 石長泰 2002(未發表)
物種編號: 310507
   海洋物種     
推薦連結:    Discover Life  全球海洋物種登錄資料庫 
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
回上一頁    回首頁