Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Copepoda  橈足綱
 Order Calanoida  哲水蚤目
 Family Pseudodiaptomidae  偽鏢水蚤科
 Genus Pseudodiaptomus  偽鏢水蚤屬
  Pseudodiaptomus incisus Shen & Lee, 1963 缺刻偽鏢水蚤( 👉 新版TaiCOL網站連結 )
名錄提供: 石長泰 
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: 石長泰 2002(未發表)
物種編號: 310508
   海洋物種      原生種     
推薦連結:    全球海洋物種登錄資料庫  台灣生物多樣性網絡(TBN) 
讀者回應:  提供物種資訊 導引至iNat提供物種照片(iNat)
 
回上一頁    回首頁