Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Maxillopoda  顎足綱
 Order Cyclopoida  劍水蚤目
 Family Clausidiidae  克氏水蚤科
 Genus Hemicyclops  半水蚤屬
  Hemicyclops dilatatus Shen & Bai, 1956 寬身半水蚤
名錄提供: 石長泰   Shih, Chang-Tai 2007-12-01修訂
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: 石長泰 2002(未發表)
物種編號: 310596
   海洋物種      原生種     
推薦連結:    全球海洋物種登錄資料庫 
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
回上一頁    回首頁