Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Copepoda  橈足綱
 Order Cyclopoida  劍水蚤目
 Family Corycaeidae  大眼水蚤科
 Genus Corycaeus  大眼水蚤屬
  Corycaeus trukicus Mori, 1931 
名錄提供: 王建平 
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: Tan 1967a, p. 19;Tan 1971b, p. 132.
物種編號: 310620
   海洋物種      原生種     
推薦連結:    全球海洋物種登錄資料庫  台灣生物多樣性網絡(TBN) 
讀者回應:  提供物種資訊 導引至iNat提供物種照片(iNat)
 
回上一頁    回首頁