Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Copepoda  橈足綱
 Order Cyclopoida  劍水蚤目
 Family Corycaeidae  大眼水蚤科
 Genus Corycaeus  大眼水蚤屬
  Corycaeus catus F. Dahl, 1894 靈巧大眼水蚤
名錄提供: 石長泰   TaiCOL 2022-12-27更新 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
亞屬: Onychocorycaeus 
文獻: 石長泰 2002(未發表)
物種編號: 310640
   海洋物種      原生種     
推薦連結:    台灣生物多樣性網絡(TBN) 
讀者回應:  提供物種資訊 導引至iNat提供物種照片(iNat)
 
回上一頁    回首頁