Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Copepoda  橈足綱
 Order Cyclopoida  劍水蚤目
 Family Oithonidae  長腹劍水蚤科
 Genus Oithona  長腹劍水蚤屬
  Oithona setigera Dana, 1852 刺長腹劍水蚤( 👉 新版TaiCOL網站連結 )
名錄提供: 石長泰   Shih, Chang-Tai 2007-12-01更新
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: 石長泰 2002(未發表)
物種編號: 310708
   海洋物種      原生種     
推薦連結:    Discover Life  全球海洋物種登錄資料庫  台灣生物多樣性網絡(TBN) 
讀者回應:  提供物種資訊 導引至iNat提供物種照片(iNat)
 
回上一頁    回首頁