Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Malacostraca  軟甲綱
 Order Decapoda  十足目
 Family Galatheidae  鎧甲蝦科
 Genus Galathea  鎧甲蝦屬
  Galathea coralliophilus Baba & Oh, 1990 珊瑚鎧甲蝦
名錄提供: 陳天任 , 蔡思怡2020-04-10增中文名 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: Wu, Chan and Yu, 1997*
附註: 台灣北部珊瑚礁中的鎧甲蝦以本種為主,且本種常與枝狀珊瑚共棲。 
物種編號: 311023
   海洋物種      原生種     
推薦連結:    臺灣大型甲殼類資料庫  全球海洋物種登錄資料庫 
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
回上一頁    回首頁