Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Malacostraca  軟甲綱
 Order Decapoda  十足目
 Family Galatheidae  鎧甲蝦科
 Genus Galathea  鎧甲蝦屬
  Galathea squamea Stimpson, 1858 
名錄提供: 陳天任 
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: Wu, Chan and Yu, 1997*
物種編號: 311030
   海洋物種      原生種     
推薦連結:    全球海洋物種登錄資料庫 
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
回上一頁    回首頁