Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Malacostraca  軟甲綱
 Order Decapoda  十足目
 Family Galatheidae  鎧甲蝦科
 Genus Munida  刺鎧蝦屬
  Munida compressa Baba, 1988 緊湊刺鎧蝦( 👉 新版TaiCOL網站連結 )
名錄提供: 陳天任 , 李瑞怡2010-12-14增中文名 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: Wu, Chan and Yu, 1997*
物種編號: 311037
   海洋物種      原生種     
推薦連結:    臺灣大型甲殼類資料庫  Discover Life  全球海洋物種登錄資料庫  台灣生物多樣性網絡(TBN) 
讀者回應:  提供物種資訊 導引至iNat提供物種照片(iNat)
 
Ruei-Yi Lee
2010-12-31上傳
 
回上一頁    回首頁