Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Malacostraca  軟甲綱
 Order Decapoda  十足目
 Family Inachidae  
 Genus Macrocheira  
  Macrocheira kaempferi (Temminck, 1836) 甘氏巨螯蟹(帝王蟹)
名錄提供: 施習德 
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
同種異名:Macrocheira ginzanensisMaja kaempferiParatymolus yabei  異名明細
文獻: Huang, Yu & Takeda, 1990
物種編號: 311248
   海洋物種     
推薦連結:    全球海洋物種登錄資料庫 
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
回上一頁    回首頁