Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Malacostraca  軟甲綱
 Order Decapoda  十足目
 Family Penaeidae  對蝦科
 Genus Trachysalambria  鷹爪蝦屬
  Trachysalambria aspera Alcock, 1906 粗糙鷹爪蝦
名錄提供: 陳天任 , 臺灣物種名錄2011-03-01增中文名
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: Hayashi(in press)*
物種編號: 311632
   海洋物種      原生種     
推薦連結:    Discover Life  全球海洋物種登錄資料庫  台灣生物多樣性網絡(TBN) 
讀者回應:  提供物種資訊 導引至iNat提供物種照片(iNat)
 
回上一頁    回首頁