Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Maxillopoda  顎足綱
 Order Harpacticoida  猛水蚤目
 Family Longipediidae  
 Genus Longipedia  長足猛水蚤屬
  Longipedia weberi Scott A., 1909 偉氏長足猛水蚤
名錄提供: 王建平   Shih, Chang-Tai 2009-04-10修訂
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: Huang 1994, p. 510.
物種編號: 312119
   海洋物種     
推薦連結:    全球海洋物種登錄資料庫 
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
回上一頁    回首頁